Voordelen van ABD private lease

Voordelen van ABD Private Lease

Wilt u graag een nieuwe auto rijden, maar dan zonder dat u voor verrassingen komt te staan? Een vast maandbedrag is één van de vele voordelen van ABD Private Lease, maar er zijn nog meer unieke voordelen. Zoals Dacia Route Service en vervangend vervoer.

Vast maandbedrag

Met ABD Private Lease rijdt u een nieuwe auto voor een vast maandbedrag. Alle kosten zijn inbegrepen, alleen de benzine of diesel, wasstraat en hoe vervelend ook eventuele verkeersboetes betaalt u zelf. 

Heeft u nog een auto die u wilt inruilen? Wij taxeren uw auto! Het taxatiebedrag storten wij dan terug op uw rekening of kunt het als korting toepassen op uw offerte. De private lease contracten zijn minimaal 24 maanden en maximaal 60 maanden lang. Zo eenvoudig rijdt u een nieuwe Dacia met ABD Dacia Private Lease. 

Voordelen van ABD Private Lease

✓ Eén bedrag per maand voor alle autokosten, exclusief brandstof
✓ Eén vast aanspreekpunt bij ABD Dacia
✓ Inclusief vervangend vervoer
✓ Geen onverwachte kosten
✓ All-risk verzekerd

Vragen over ABD Private Lease

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over ABD Private Lease. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op of vul onderstaand formulier in.

Heb ik na het afsluiten van de leaseovereenkomst bedenktijd?

Ja. Binnen 14 dagen nadat wij bij ABD het door u ondertekende leasecontract hebben ontvangen, kunt u de overeenkomst zonder kosten ontbinden. Dit kunt u doen door het herroepingsformulier - dat u van ons ontvangt bij het aangaan van de leaseovereenkomst - in te vullen en binnen de termijn van 14 dagen aan ons te verzenden. 

In plaats van het herroepingsformulier kunt u ook een andere verklaring gebruiken, waarin u duidelijk vermeldt dat u de leaseovereenkomst ontbindt. U kunt het voertuig pas ophalen zodra de bedenktijd is verstreken. Is het voertuig al beschikbaar, en wilt u er direct over beschikken dan kunt u afstand doen van uw bedenktijd. Dit doet u door het leasecontract in aanwezigheid van een medewerker van ABD te ondertekenen en daarbij schriftelijk kenbaar te maken dat u direct over het voertuig wil beschikken.

Wanneer kan ik mijn voertuig ophalen?

U kunt het voertuig ophalen zodra de bedenktijd is verstreken, zonder dat u de leaseovereenkomst hebt ontbonden of als de bedenktijd is vervallen doordat u het leasecontract hebt ondertekend, u de waarborgsom hebt betaald en het voertuig klaarstaat om door u afgehaald te worden.

Als bij ondertekening van het leasecontract nog niet bekend is wanneer het voertuig afgehaald kan worden, ontvangt u van ons een bericht zodra bekend is wanneer het voertuig afgehaald kan worden.

Waar kan ik het voertuig afhalen?

U kunt het voertuig bij één van onze vestigingen afhalen, afhankelijk van uw eigen wensen en voorkeur. 

Wanneer eindigt de leaseperiode?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen duur daarvan verstreken is of als de leaseovereenkomst eerder wordt ontbonden of volgens deze Algemene voorwaarden wordt opgezegd.

 

Wanneer gaat de leaseperiode in?

De leaseperiode gaat in op de dag waarop u het voertuig afhaalt.

Vanaf wanneer is de leaseovereenkomst van kracht?

De leaseovereenkomst gaat in op het moment dat wij bij ABD het door u ondertekende leasecontract hebben ontvangen.

Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?

Dat zijn: 

 • Motorrijgenbelasting
 • Kosten van reparatie en regulier onderhoud
 • Premie voor een verzekering van aansprakelijkheid voor schade aan derden (Wettelijke Aansprakelijkheid of WA-verzekering)
 • premie van een verzekering voor eventuele schade aan het voertuig door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade)
 • kosten van pechhulp; 
 • kosten van vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud na 72 uur of na een kortere periode indien dat in de Aanvullende voorwaarden bepaald is; eventueel andere kosten, indien dat is bepaald in het leasecontract.
Welke kosten van het voertuig zijn niet in het termijnbedrag inbegrepen?

Alle kosten die niet in de voorgaande opsomming zijn opgenomen. Zo komen bijvoorbeeld de kosten van brandstof, van parkeren, van wassen van het voertuig, van updates van het navigatiesysteem (indien aanwezig in het voertuig), van bekeuringen en tolgelden voor uw eigen rekening.

Wat als mijn voertuig is gestolen?

Als de leaseovereenkomst is geëindigd wegens diefstal van het voertuig, geldt het vereiste van inlevering van het voertuig door u niet.

Wat als mijn auto total loss is?

Als de leaseovereenkomst is geëindigd wegens total loss van het voertuig, geldt het vereiste van inlevering van het voertuig voor u niet.

Vanaf wanneer betaal ik het termijnbedrag?

U betaalt het termijnbedrag vanaf het begin van de leaseperiode. Dat is dus vanaf het moment dat u het voertuig ophaalt of, als u het voertuig 5 dagen nadat dat die voor u klaar staat, nog niet hebt opgehaald, vanaf de eerste dag na die periode van 5 dagen.

Mag een zeventienjarige het voertuig besturen?

Het voertuig mag worden bestuurd door een zeventienjarige in het kader van begeleid rijden (“2todrive”), behalve als in de Aanvullende voorwaarden wordt bepaald dat dit niet is toegestaan.

Wie mogen het voertuig besturen?

In de Aanvullende voorwaarden kan de voorwaarde worden gesteld dat de bestuurder een bepaalde minimale leeftijd moet hebben en/of gedurende een bepaalde minimale duur over een voor het voertuig geldig rijbewijs moet beschikken. Voor het overige kan iedereen die in het bezit is van een voor het voertuig geldig rijbewijs het voertuig besturen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat de bestuurder wettelijk bevoegd en in staat moet zijn het voertuig te besturen.

Wie verricht het dagelijks onderhoud van het voertuig?

U moet zelf de bandenspanning en de niveaus van de motorolie en de andere vloeistoffen op het voorgeschreven peil houden volgens de richtlijnen van het instructieboekje bij het voertuig. De kosten daarvan zijn voor uw rekening. Voor bijvullen van olie en koelvloeistof moet de in het instructieboekje voorgeschreven kwaliteit olie of koelvloeistof gebruikt worden.

Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?

U doet dat. Zodra het voertuig volgens de richtlijnen van de fabrikant, te vinden in het instructieboekje en volgens eventueel in de Aanvullende voorwaarden opgenomen richtlijnen van de leasemaatschappij, een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan maakt u daartoe een afspraak bij een vestiging van een door de leasemaatschappij aangewezen autobedrijf. Vervolgens brengt u zelf het voertuig naar de vestiging. Om misverstanden over de betaling van de kosten te voorkomen, moet u aan het autobedrijf mededelen dat het voertuig eigendom is van de leasemaatschappij en dat het autobedrijf de leasemaatschappij vooraf om toestemming voor onderhoud moet vragen.

Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?

U kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. In de Aanvullende voorwaarden kan echter bepaald zijn dat u tegen een eerdere dag kunt opzeggen. U moet een opzegtermijn van ten minste 1 maand in acht nemen.

Om op te zeggen, moet u een brief sturen naar ABD Dacia. Als u de leaseovereenkomst per e-mail of via internet hebt gesloten, kunt u ook met een e-mailbericht opzeggen. De adresgegevens waarnaar de opzegging kan worden gestuurd, zijn vermeld in het door u afgesloten lease contract. Bij wijziging van die gegevens ontvangt u daarvan bericht.

Bij opzegging dient u een opzeggingsvergoeding te betalen. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele meerkilometers op het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt.

Als er op het moment waartegen is opgezegd sprake is van meerkilometers, betaalt u daarvoor dus een vergoeding naast de opzeggingsvergoeding. 

Wat als ik door mijn gewijzigde persoonlijke situatie of buiten mijn schuld om genoodzaakt bent de leaseovereenkomst op te zetten? 

Bent u genoodzaakt de leaseovereenkomst op te zeggen omdat betaling van de leasetermijnen buiten uw schuld voor u onmogelijk is geworden? Meld dit dan bij ons en onderbouw dit met schriftelijke stukken. Wij gaan samen met u tot een redelijke oplossing proberen te komen. Dit kan bijvoorbeeld door u een betaalregeling aan te bieden. 

Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd als ik overlijd?

Als u overlijdt, kan een van uw erfgenamen de leaseovereenkomst direct opzeggen. Er zijn voor de opzegging in verband met uw overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

Als het leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is overleden, kan de leaseovereenkomst niet wegens uw overlijden worden opgezegd. De andere persoon wordt dan de enige contractspartner.

Kan de leaseovereenkomst ontbonden worden?

ABD mag de overeenkomst ontbinden als u het termijnbedrag of andere bedragen niet hebt betaald, ook niet nadat u daartoe in de gelegenheid bent gesteld. ABD waarschuwt u tijdig voorafgaand aan de ontbinding. Verder kan ABD de overeenkomst ontbinden als:

 • u failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op u van toepassing wordt verklaard; 
 • u verhuist naar het buitenland; 
 • u onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
 • het voertuig is gestolen en 30 dagen na de vermissing nog niet terug is; 
 • het voertuig als gevolg van schade zodanig beschadigd is dat het uit technisch of economisch oogpunt redelijkerwijs onverantwoord is het voertuig te herstellen.
Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als u verhuist, dient u uw nieuwe adres aan ABD door te geven. Als uw e-mailadres wijzigt, moet u dat ook aan ABD doorgeven. Totdat dit is gebeurd, kan ABD alle voor u bestemde berichten aan het laatste door u opgegeven adres en/of e-mailadres sturen. Een nieuw telefoonnummer dient u ook door te geven aan ABD Dacia. 

5 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.